Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     Dr. Weigert neodisher endo SEPT GA

     Voor machinale desinfectie van endoscopen

     neodisher endo SEPT GA
     Art.nr.: 118562
     Verpakking: 5 l

     Inhoud: 5 liter

     88,21 € Incl. BTW*
     (17,64 € / 1 l)
     72,90 € excl. BTW*
     (14,58 € / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.12.2026
     U ontvangt uw artikelen tussen 01.06.2024 en 03.06.2024

     neodisher endo SEPT GA van Dr. Weigert

     Sterk tegen bacteriën. Neodisher endo SEPT GA zorgt ervoor dat u flexibele endoscopen zeer effectief kunt reinigen tegen bacteriën. De reukarme formule maakt het bijzonder gebruiksvriendelijk en geschikt voor alle gangbare endoscopen.

     neodisher endo SEPT GA - In één oogopslag

     • Ontsmettingsmiddel voor machinale verwerking
     • Geschikt voor flexibele endoscopen
     • Vloeibaar concentraat
     • Doeltreffend tegen bacteriën
     • Geurarme formulering
     • Zeer goede materiaalcompatibiliteit
     • Vrij van formaldehyde en quaternaire ammoniumverbindingen (QAV)

     neodisher endo SEPT GA - zeer effectief tegen bacteriën

     neodisher endo SEPT GA wordt gebruikt voor het desinfecteren van flexibele endoscopen in endoscopendesinfectoren. Het is daarom bijzonder doeltreffend tegen bacteriën, schimmels en virussen:

     • MRSA
     • Tuberculoseverwekkers
     • Hepatitis A, B en C
     • HIV
     • Rotavirussen
     • Noord-Ierland

     De geringe geur van dit ontsmettingsmiddel maakt het bijzonder gebruiksvriendelijk, aangezien er geen doordringende geur is wanneer u het gebruikt. Bovendien heeft neodisher endo SEPT GA een hoge materiaalcompatibiliteit en kan daarom worden gebruikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten.

     Op grond van zijn samenstelling mag neodisher endo SEPT GA slechts met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Alle ingrediënten, gevaren en veiligheidsinformatie staan vermeld in het veiligheidsinformatieblad van het product.

     Beoogd gebruik

     Ontsmettingsmiddel

     Omvang van de levering

     • 1 bus neodisher endo SEPT GA
     Veiligheidsinstructies voor gevaarlijke stoffen: EUH071 – Bijtend voor de luchtwegen.
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302+H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
     H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
     H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
     H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
     P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     Laatst bekeken