Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

     Dr. Schumacher

     Oranje oplosmiddel / pleisterverwijderaar

     Oplosmiddel voor het verwijderen van pleisterlijm

     Oranje oplosmiddel / pleisterverwijderaar
     Artikelnr.: 118397
     Pakking: 0.25 l

     Keus: 250 ml

     16,88 € Incl. BTW*
     (67,52 € / 1 l)
     13,95 € excl. BTW*
     (55,80 € / 1 l)

     zzgl. Versandkosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 24.03.2023 en 25.03.2023

     Oranje oplosmiddel / pleisterverwijderaar van Dr. Schumacher

     • voor het verwijderen van pleisters
     • voor het reinigen na gipsverbanden
     • voor het verwijderen van jodiumresten na een operatie
     • voor het verwijderen van lijmresten
     Signaalwoord: gevaar
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp., H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt., H315 - Causes skin irritation., H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken., H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., P102 – Buiten het bereik van kinderen houden., P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., P273 – Voorkom lozing in het milieu., P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P331 – GEEN braken opwekken., P333+P313 – Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen., P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

     Meer informatie

     Klantbeoordelingen ⦁ Oranje oplosmiddel / pleisterverwijderaar

     Wat andere klanten denken:

     - 27.07.2017

     Laatst bekeken